Základné informácie o nájme obytného prívesu


Minimálny vek nájomcu aj vodiča  je 25 rokov. Osoba, ktorá spĺňa podmienky, za ktorých sa môže stať vodičom, musí mať aspoň 2 roky aktívnych skúseností s vedením motorových vozidiel skupiny B.

Rezerváciu je možné vytvoriť prostredníctvom on-line rezervačného formulára umiestneného na www.sckaravany.sk  a zaslaného prenajímateľovi elektronicky, alebo telefonicky.

Pred začiatkom nájmu obytného prívesu (ďalej len OP) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vratnú zálohu vo výške: 

 • nájomca si nemôže OP prevziať bez zaplatenia vratnej zálohy.

 • €1500 – pre občanov iných krajín

 • €800 – pre občanov Slovenskej republiky

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť stanovený nájom nasledujúcim spôsobom:

 • Do 3 pracovných dní od rezervácie zaplatí nájomca zálohu vo výške 50% z plnej ceny nájmu

 • Najneskôr 30 dní pred dátumom začiatku nájmu OP nájomca zaplatí zostatok sumy

Minimálna doba nájmu OP:

 • Hlavná sezóna ( 1. jún -15. september) – 5 alebo viac nocí

 • Vedľajšia sezóna ( 16. september -31. máj) - 3 alebo viac nocí

 • začiatok nájmu OP sa uskutoční najskôr o 15:00 (prevzatie OP od prenajímateľa), pokiaľ nie je dohodnuté inak

 • ukončenie nájmu OP sa uskutoční najneskôr o 10:00 (odovzdanie OP prenajímateľovi), pokiaľ nie je dohodnuté inak

 • Nájomca má nárok dohodnúť si s prenajímateľom prevzatie a odovzdanie OP individuálne. V tomto prípade môže byť dohodnutý dodatočný poplatok.

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť pre nájomcu OP v dobrom technickom stave, čistý a vybavený podľa dohody.

Pri ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť OP v stave v akom ho prevzal, to je riadne vyčistený so všetkým vybavením s vyprázdnenou nádržou na odpadovú vodu, vyčistenou a umytou WC-kazetou, umytým riadom.

Nájomca má nárok vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, v tomto prípade  je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za vypovedanie zmluvy.

 • Ak nájomca vypovie zmluvu 90 (vrátane) a viac dní pred dohodnutým dňom prevzatia OP, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% dohodnutého nájmu, ale najmenej 100 Eur

 • Ak nájomca vypovie zmluvu 89 - 60 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia OP, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% dohodnutého nájmu

 • Ak nájomca vypovie zmluvu 59 - 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia OP, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% dohodnutého nájmu

 • Ak nájomca odstúpi od zmluvy 29 a menej dní pred dohodnutým dňom prevzatia OP, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% dohodnutého nájmu

Je prísne zakázané fajčiť, používať sviečky a akékoľvek iné zdroje otvoreného ohňa v OP, s výnimkou bežného vybavenia OP.

Nájomca je povinný nepreťažovať OP, neprepravovať v ňom osoby, ako aj neprepravovať prchavé, horľavé výbušné a akýmkoľvek iným spôsobom škodlivé / nebezpečné látky a plyny.

Povolené sú všetky cesty na území Európy okrem európskych krajín (Albánsko, Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Macedónsko
a Turecko) prenajímateľ si vyhradzuje právo neodsúhlasiť cesty do niektorých špecifických krajín.

Kompletné znenie všeobecných zmluvných podmienok pre nájom obytného prívesu nájdete TU.